โครงการเก็บขยะในชุมชน

18 ก.พ.

โครงการ  เก็บขยะในโรงเรียนสู่จิตสำนึกต่อชุมชน

 

 หลักการและเหตุผล

                หลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา มุ่งจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย ให้เป็นพื้นฐานด้านต่างๆแก่นักเรียน แต่พื้นฐานที่สำคัญยิ่งในการเป็นรากฐานของพลเมืองที่ดีนั้น จะต้องสร้างจากจิตสำนึกของการทำเพื่อส่วนรวมและไม่ยอมเพิกเฉยต่อความเดือดร้อนของชุมชนอันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนมากขึ้นอีกทั้งยังเป็นการรู้จักใช้และเห็นคุณค่าในสิ่งของในยุคเศรษฐกิจปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในโรงเรียนไปสู่ชุมชน
  2.  เพื่อส่งเสริมชุมชนและผู้ปกครองรวมถึงนักเรียนได้ช่วยเหลือชุมชนของตน
  3. เพื่อสร้างเยาวชนให้รู้จักจิตสำนึกสาธารณะและสามารถ นำไปปรับปรุงใช้ในการเรียนการสอน

ให้สอดคล้องกับการดำรงชีวิต

เป้าหมาย

                1. เพื่อเน้นให้นักเรียนรู้จักการช่วเหลือกันภายในโรงเรียนก่อนสู่ชุมชน ส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น

 2. เพื่อให้นักเรียนรู้จักการรักษาความสะอาด มีระเบียบวินัยในตนเอง มีน้ำใจจากกิจกรรมที่ทำร่วมกับชุมชน

วิธีการดำเนินการ

ขั้นเตรียม

–          ประชาสัมพันธ์ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

–          ลงทะเบียนปฏิบัติการตามพื้นที่

       –          เริ่มจากโรงเรียนให้เกิดความภูมิใจจนนำไปสู่ชุมชน

ขั้นสรุป

–          ประเมินผลจากผู้เข้าปฏิบัติ

–          รวบรวมภาพผู้ปฏิบัติ

–          มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนเป็นที่น่ายกย่อง

สถานที่

                โรงเรียน มีนประสาทวิทยานุสรณ์และชุมชนบ้านเรือนของนักเรียน

งบประมาณ

ลำดับที่

รายการ

งบประมาณ

หมายเหตุ

1

           ค่าวัสดุจัดเก็บขยะ 200

รวม

200

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

                ครูเวร  ชุมชน และนักเรียนทุกคน

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

                     ฝ่ายบริหารโรงเรียนมีนประสาทวิทยานุสรณ์

                    งานวิชาการสู่ชุมชน  ฝ่ายวิชาการโรงเรียนมีนประสาทวิทยานุสรณ์

 

การติดตามและประเมินผล

ตัวชี้วัด

วิธีการประเมิน

เครื่องมือที่ใช้

1 นักเรียนลงทะเบียนเพื่อให้ความช่วยเหลือ        แบบลงทะเบียน แบลงทะเบียนให้ความช่วยเหลือ
2. โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์กันใกล้ชิด         การสังเกต แบบบันทึกการสังเกต
3. นักเรียนกระตือรือร้นที่จะทำความดีเพิ่มขึ้น         การสังเกต แบบบันทึกความร่วมมือและแบบสังเกตพฤติกรรม

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เชิงปริมาณ  นักเรียนรู้จักเก็บขยะและทิ้งเป็นที่เป็นทางจนปริมาณขยะน้อยลง

เชิงคุณภาพ  นักเรียนมีจิตสำนึกในการช่วยเหลือชุมชนและดูแลบ้านเรือนของตนเองด้วย

 

 

              Advertisements

Hello world!

18 ก.พ.

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.